Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ornately /ɔ:'neitli/  

  • Phó từ
    [một cách] lộng lẫy
    [một cách] hoa mỹ (văn)