Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

orgasm /'ɔ:gæzəm/  

  • Danh từ
    lúc cực khoái (về tình dục)

    * Các từ tương tự:
    orgasmic