Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

organizer /'ɔ:gənaizə[r]/  

  • Danh từ
    người tổ chức
    the organizer of a party
    người tổ chức một đảng