Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

organizational /,ɔ:gənai'zei∫ənl/  

  • Tính từ
    (thường thuộc ngữ)
    [về] tổ chức
    excellent organizational skill
    tài tổ chức tuyệt vời