Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

orderly bin /'ɔ:dəli'bin/  

  • Danh từ
    sọt rác, thùng rác (ngoài đường)