Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ordainment /ɔ:'deinmənt/  

  • Danh từ
    (từ hiếm,nghĩa hiếm) sự ban hành luật pháp