Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

orchestration /,ɔ:ki'strei∫n/  

  • Danh từ
    sự phối nhạc
    sự bố trí khôn khéo (nhằm đạt hiệu quả mong muốn)