Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

orchestra /'ɔ:kistrə/  

 • Danh từ
  dàn nhạc
  a symphony orchestra
  dàn nhạc giao hưởng
  he plays the flute in an orchestra
  anh ta chơi sáo trong một dàn nhạc

  * Các từ tương tự:
  orchestra pit, orchestra stalls, orchestral, orchestral pit, orchestral stalls, orchestrate, orchestration