Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

orbiculate /ɔ:'bikjulit/  

  • Tính từ
    (thực vật học) hình mắt chim (lá)