Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

orangery /'ɔrindʤəri/  

  • Danh từ
    vườn cam