Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

orangeade /,ɒrindʒ'eid/  /ɔ:rindʒ'eid/

  • Danh từ
    nước cam có ga (nước giải khát đóng sẵn thành chai, có mùi vị cam)
    cốc nước cam