Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

orange-blossom /,ɒrindʒ blɒsəm/  

  • Danh từ
    hoa cam (thường dùng trang điểm cho cô dâu)