Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

orange squash /,ɒrindʒ'skwɒ∫/  

  • Danh từ
    nước quả ép mùi cam, nước xi-rô mùi cam (không có ga)