Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

orange lily /'ɔrindʤ'lili/  

  • Danh từ
    (thực vật học) huệ tây