Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

orange /'ɒrindʒ/  /ɔ:rindʒ/

 • Danh từ
  quả cam
  (thường orange tree) cây cam
  màu da cam
  nước cam; cốc nước cam
  a fresh orange, please
  làm ơn cho một cốc nước cam tươi
  Tính từ
  [có] màu da cam
  an orange hat
  cái mũ màu da cam

  * Các từ tương tự:
  orange lily, orange squash, orange-blossom, orange-peel, orangeade, orangery