Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

orang-utan /ɔ:ræŋu:'tæn/  /ə,ræŋə'tæn/

  • Danh từ
    (động vật)
    đười ươi