Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • sơ đồ ["hay là", "hoặc"]