Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

opuscule /ɔ'pʌskju:l/  

  • Danh từ
    tác phẩm ngắn (nhạc, văn...)