Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    [được chọn] tùy ý; không bắt buộc
    optional subjects at school
    những môn học [được chọn] tùy ý ở nhà trường