Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    bộ phận quang học (khí cụ)