Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

opportunist /,ɒpə'tju:nist/  

  • Danh từ
    (nghĩa xấu)
    kẻ cơ hội

    * Các từ tương tự:
    opportunistic