Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    học sinh ngoại trú (trường I-tơn)
    (từ hiếm,nghĩa hiếm) dân thành phố