Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự / thái độ ngoan cố, cố chấp