Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    bênh vực chủ kiến

    * Các từ tương tự:
    opinionatively, opinionativeness