Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự/thái độ ngoan cố, cố chấp