Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

opinion poll /ə'piniənpəʊl/  

  • Danh từ
    cuộc thăm dò ý kiến, cuộc thăm dò dư luận