Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Ngoại động từ
    phát biểu
    cho rằng, chủ trương là