Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

opening night /,əʊpniŋ'nait/  

  • Danh từ
    đêm mở màn (việc diễn một vở, có mời các nhà phê bình sân khấu tới dự)