Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

opener /'əʊpnə[r]/  

 • Danh từ
  (thường trong từ ghép)
  cái mở (hộp, nút chai…)
  cái mở nút chai
  for openers
  (Mỹ, khẩu ngữ)
  để khởi đầu; để bắt đầu
  để khởi đầu, ta hãy tống khứ những thứ đồ đạc cũ này đi đã