Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

open-handedly /,əʊpən'hændidli/  

  • Phó từ
    [một cách] hào phóng