Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

open chain /'oupn'tʃein/  

  • Danh từ
    (hoá học) mạch hở