Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    có bùn, đầy bùn
    ri rỉ, rỉ nước