Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  số nhiều
  oodles of something
  (khẩu ngữ)
  hàng đống; hàng lô, muôn vàn (cái gì)
  oodles of money
  hàng đống tiền