Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ontology /ɒn'tɒlədʒi/  

  • Danh từ
    (triết học)
    bản thể học