Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ontologist /ɔn'tɔlədʤist/  

  • Danh từ
    (triết học) nhà bản thể học