Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ontological /,ɒntə'lɒdʒikl/  

  • Tính từ
    (triết học)
    [về] bản thể học
    ontological speculation
    tự biện về bản thể học