Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ontogenetic /'ɔntoudʤi'netik/  

  • Tính từ
    (sinh vật học) (thuộc) sự phát triển cá thể

    * Các từ tương tự:
    ontogenetically