Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    nguyên khối; liền khối