Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

one-pair /'wʌn'peə/  

  • Danh từ
    căn phòng ở tầng hai

    * Các từ tương tự:
    one-pair-back, one-pair-front