Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

one-liner /,wʌn'lainə[r]/  

  • Danh từ
    (khẩu ngữ)
    câu đùa ngắn; lời nhận xét ngắn (trong vở kịch…)