Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

one-horse /,wʌn'hɔ:s/  

 • Tính từ
  (thuộc ngữ) [chỉ dùng] một ngựa
  a one-horse cart
  xe độc mã
  (nghĩa bóng, đùa) trang bị nghèo nàn; nhỏ và ít náo nhiệt
  a one-horse town
  một thị trấn nhỏ ít náo nhiệt

  * Các từ tương tự:
  one-horsed