Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • một chiều

    * Các từ tương tự:
    one-dimensional