Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

omnipotence /ɒm'nipətəns/  

  • Danh từ
    quyền tuyệt đối
    the omnipotence of God
    quyền tuyệt đối của Chúa