Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

omnibuses /'ɔmnibəs/  

 • Danh từ, số nhiều omnibuses
  xe ô tô hai tầng
  xe buýt
  (như) omnibus book
  Tính từ
  bao trùm, nhiều mục đích
  nhiều nội dung, gồm nhiều vấn đề, gồm nhiều mục
  bản dự luật gồm nhiều mục