Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

omnibus-train /'ɔmnibəs'trein/  

  • Danh từ
    (ngành đường sắt) xe chợ (ga nào cũng ghé)