Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

omnibus book /'ɔmnibəs'buk/  

  • Danh từ
    tác phẩm (của cùng một tác giả) giá hạ (để ai cũng có thể mua được)