Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (cách viết khác omelet)
    trứng trán, trứng chiên
    one can't make an omelette without breaking eggs
    có hy sinh mất mát mới có thành công