Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

oleaginous /,əʊli'ædʒinəs/  

 • Tính từ
  như dầu; cho dầu
  oleaginous seeds
  hạt cho dầu
  béo; nhờn

  * Các từ tương tự:
  oleaginously