Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    nữ học sinh cũ (của một trường)
    (khẩu ngữ) bà già
    bà già ở nhà bên cạnh