Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

old folk's home /əʊld 'fəʊkshəʊm/  

  • viện [chăm sóc] người già

    * Các từ tương tự:
    old folk's home